Mooie Engelse Zinnen, Teksten, Spreuken en Quotes

Honderden Engelse zinnen en Engelse teksten met vertaling over onderwerpen als liefde, vriendschap, leven, geluk, dromen, verdriet, mannen, vrouwen, wijze woorden, motiverende, romantische, verjaardag, bloemen, dood, waarheid, familie, geluk, gezondheid, god, leven, hart, kinderen, onderwijs, oorlog, positief, sport, succes, vrede, vrijheid, werk, wijsheid, zomer, teksten voor je tattoo en nog veel meer mooie quotes. Niet alle Engelstalige zinnen zijn via het menu te vinden; gebruik dus ook de zoekfunctie.

Je zou de spreuken kunnen gebruiken voor Facebook, Twitter, Skype, SMS, WhatsApp enzovoorts. Je kunt het zo gek niet bedenken of er zijn wel leuke Engelse zinnen over te vinden.

Op dit moment zijn we nog bezig met de Engelse Zinnen te vertalen. Sommige categorieën zijn nog niet helemaal vertaald.

Mooie Engelse zinnen, teksten, spreuken en quotes met vertaling in het Nederlands

De quotes komen vaak van bekende personen met de door hun beroemde uitspraken. Dat wil niet zeggen dat je je eigen zinnen en teksten hier niet mag plaatsen, integendeel. Mits je ze natuurlijk in de juiste categorie plaatst.

Watch the little things, a small leak will sink a great ship. – Let op de kleine dingen, een klein lek zal een groot schip doen zinken. – Benjamin Franklin

Be a good person but don’t waste time to prove it. – Wees een goed persoon, maar verspil geen tijd om het te bewijzen. Manas Disoriya

A mistake is simply another way of doing things. – Een fout is gewoon een andere manier van dingen aanpakken. Katharine Graham

Failure is the key to success, each mistake teaches us something. – Falen is de sleutel tot succes, elke fout leert ons iets. Morihei Ueshiba

The antidote for fifty enemies is one friend. – Het tegengif voor vijftig vijanden is één vriend. Aristotle

Work is 1% inspiration plus 99% transpiration. – Werk is 1% inspiratie plus 99% transpiratie. – Albert Einstein

Sometimes the truth hurts. And sometimes it feels real good. – Soms doet de waarheid pijn. En soms voelt het echt goed. – Henry Rollins

Health is like money, we never have a true idea of its value until we lose it. – Gezondheid is als geld, we krijgen nooit echt een idee van zijn waarde totdat we het verliezen. – Josh Billings

Freedom is the oxygen of the soul. – Vrijheid is de zuurstof van de ziel. – Moshe Dayan

If you don’t like how things are, change it! You’re not a tree. – Als je er niet van houdt hoe dingen zijn, verander het! Je bent geen boom. – Jim Rohn

You’re blessed if you have the strength to work. – Je bent gezegend als je de kracht hebt om te werken. – Mahalia Jackson

A good decision is based on knowledge and not in numbers. – Een goed besluit is gebaseerd op kennis en niet op aantallen. – Plato

An eye for an eye only ends up taking the whole world blind. – Een oog voor een oog maakt de hele wereld blind. – Mahatma Gandhi

A good heart is better than all the heads in the world. – Een goed hart is beter dan alle hoofden in de wereld. – Edward G. Bulwer-Lytton

A good heart is better than all the heads in the world

I will love you until my last breath. – Ik zal van je houden tot mijn laatste adem. – Julian Fellowes

You were born to be real, not to be perfect. – Je bent geboren om echt te zijn, niet om perfect te zijn. – Claire Baker

I wrote your name into my heart and forever it will stay. – Ik schreef je naam in mijn hart en daar zal het voor eeuwig blijven. Rumi

We belong to each other and we’ll keep our promises till we die. – We horen bij elkaar en we zullen onze beloftes houden tot we sterven. – Auteur onbekend

Happiness is like a kiss. You must share it to enjoy it. – Geluk is als een kus. Je moet hem delen om ervan te kunnen genieten. – Bernard Meltzer

Sometimes the best way to hold onto something is to let it go. – Soms is de beste manier om je aan iets vast te houden het te laten gaan. Auteur onbekend

From the errors of others, a wise man corrects his own. – Van de fouten van anderen, corrigeert een wijs man zijn eigen. – Publilius Syrus

A bank is a place that will lend you money if you can prove that you don’t need it. – Een bank is een plaats die je geld leent als je kunt bewijzen dat je het niet nodig hebt. – Bob Hope

Love is not about who you live with. It’s about who you can’t live without. – Bij liefde gaat het niet om met wie je samenwoont. Het gaat er om met wie je niet zonder kan leven. – Rafael Ortiz 

Real friends know exactly what to do to put a smile on your face when you think you can’t smile. – Echte vrienden weten precies wat ze moeten doen om een glimlach op jouw gezicht te krijgen wanneer je denkt dat je niet meer kan lachen.

A man is usually more careful of his money than of his principles. – Een man is meestal voorzichtiger op zijn geld dan op zijn principes.

Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start having positive results. – Zodra je negatieve gedachten gaat vervangen door positieve, zul je beginnen positieve resultaten te behalen.

Friends are those rare people who ask how you are and then wait for the answer. – Vrienden zijn die zeldzame mensen die vragen hoe het met je gaat en wachten dan op het antwoord.

The only way a guy should hurt a girl, is from hugging her too tight. – De enige manier waarop een man een vrouw pijn zou moeten doen is door haar te stevig te knuffelen.

I am hungry for love and thirsty for life. – Ik ben hongerig voor liefde en dorstig voor het leven.

If you can dream it, you can do it. – Als je het kan dromen, kan je het doen.

God changes the greatest weights upon the smallest wires. – God hangt de grootste gewichten aan de kleinste draden.

If you find yourself in a hole, the first thing to do is stop digging. – Als je zelf in een gat valt, is het eerste wat je moet doen stoppen met graven.

If there is one thing what I’m sure of in life, it’s that no matter what happens, it goes on. – Als er een ding zeker is in het leven, is dat wat er ook gebeurt, het leven gaat door.

Once you realize you deserve better, letting go will be the best decision ever. – Zodra je je realiseert dat je beter verdient, is loslaten de beste beslissing ooit.

The best thing about becoming successful is that you get flowers all the time. – Het beste van succesvol worden is dat je de hele tijd bloemen krijgt.

Falling in love is when she falls asleep in your arms and wakes up in your dreams. – Verliefd worden is als ze in slaap valt in je armen en wakker wordt in je dromen.

Pain doesn’t just show up in our lives for no reason. It’s a sign that something in our lives needs to change. – Pijn komt niet in ons leven zonder reden. Het is een teken dat er iets in ons leven moet veranderen.

Never forget that the most powerful force on earth is love. – Vergeet nooit dat de sterkste kracht op aarde liefde is.

Never saw off the branch you are on, unless you are being hanged from it. – Zaag nooit de tak af waar je op staat, behalve als je er aan wordt opgehangen.

Even if you fall on your face, you’re still moving forward. – Zelfs als je op je gezicht valt, ga je nog steeds vooruit.

Absolute silence leads to sadness, it is the image of death. – Absolute stilte leidt tot verdriet, het is het beeld van de dood.

The best way out is always through. – De beste uitweg is altijd er doorheen.

I love you for so many reasons, big and small and all of them are wonderful. – Ik hou van je om zoveel redenen, groot en klein en ze zijn allemaal prachtig.

Never cry for the person who hurts you. Just say thank you for giving me a chance to find someone better than you. – Huil nooit om degene die je pijn doet. Maar bedank diegene dat hij je een kans gaf om iemand beter te vinden dan jij.

Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils. – Tijd is een grote leraar, maar helaas doodt het al haar leerlingen.

Don’t send me flowers when I’m dead. If you like me, send them while I’m alive. – Stuur me geen bloemen als ik dood ben. Als je me leuk vind, stuur ze dan terwijl ik nog leef.

Sad memories are like tattoos, You can feel the pain at first and it will stay forever. – Nare herinneringen zijn as tattoos. Eerst voel je pijn en het blijft er altijd.

Turn your face to the sun and the shadows will fall behind you. – Draai je hoofd naar de zon en de schaduw valt achter je.

If there is no struggle, there is no progress. – Als er geen strijd is, is er geen vooruitgang.

Always remember that the future comes one day at a time. – Denk er altijd aan dat de toekomst met een dag tegelijk komt.

If you’re cooler than me, Doesn’t that make me hotter than you? – Als jij cooler bent dan mij, maakt dat mij dan niet hotter dan jij?

Music is only love looking for words. – Muziek is alleen maar liefde op zoek naar woorden.

A kiss that is never tasted, is forever and ever wasted. – Een kus die nooit geproefd wordt, is voor altijd verspild.

Every time I look at my keyboard, I see that U and I are always together. – Elke keer als ik naar mijn toetsenbord kijk, zie ik dat jij en ik altijd samen zijn.

Sun please shine on me and heal me of the pain. – Zon schijn alsjeblieft op me en genees me van de pijn.

Change brings opportunity. – Verandering brengt kansen.

Left without any sign with a broken heart. – Vertrokken zonder enig teken met een gebroken hart.

Don’t cry because it’s over, smile because it happened. – Huil niet omdat het voorbij is, lach omdat het gebeurde.

If you think nobody cares if you’re alive, try missing a couple of payments. – Als je denkt dat niemand het wat kan schelen dat je leeft, probeer dan maar eens een paar betalingen over te slaan.

Politics is war without bloodshed while war is politics with bloodshed. – Politiek is oorlog zonder bloedvergieten, oorlog is politiek met bloedvergieten.

Every woman is wrong until she cries, and then she is right instantly. – Elke vrouw heeft het fout, totdat ze huilt, dan krijgt ze meteen haar gelijk.

I love you so much, every second of the day I think of you. – Ik hou zoveel van je, elke seconde van de dag denk ik aan jou.

We know the truth, not only by the reason, but also by the heart. – We kennen de waarheid, niet alleen de reden, maar ook met ons hart.

I honestly think it is better to be a failure at something you love than to be a success at something you hate. – Ik denk echt dat het beter is om slecht te zijn in iets waar je van houdt, dan goed te zijn in iets dat je haat.

A single dream is more powerful than a thousand realities. – Een enkele droom is krachtiger dan duizend realiteiten.

On angel wings you came to me opened my heart and set me free. – Met engelenvleugels kwam je naar me toe en opende mijn hart en bevrijdde me.

My heart was a secret garden, and the walls were very high. but when I met you they all went down. – Mijn hart was een geheime tuin, en de muren waren erg hoog, maar toen ik je leerde kennen vielen zij allemaal weg.

Dreams are today’s answers to tomorrow’s questions. – Dromen van vandaag zijn de antwoorden voor de vragen van morgen.

Either you run the day or the day runs you. – Of jij runt de dag of de dag runt jouw.

The best love is The one that makes you a better person, without changing you into someone other than yourself. – De beste liefde is de liefde die je een beter mens maakt, zonder je in iemand te veranderen die je zelf niet bent.

With the new day comes new strength and new thoughts. – Met de nieuwe dag komt nieuwe kracht en nieuwe gedachten.

I wanna be with you until my dead, love me until the day I forgot to breath. – Ik wil bij je zijn tot mijn dood, hou van me tot de dag dat ik vergeet te ademen.

When you throw dirt, you lose ground. – Wanneer je met modder gooit, verlies je grond.

Remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more. – Bedenk dat de gelukkigste mensen niet degenen zijn die meer krijgen, maar degenen die meer geven.

There’s always room at the top. – Er is altijd ruimte aan de top.

We all pay for life with death, so everything in between should be free. – Wij betalen allemaal voor het leven met de dood, dus alles wat daar tussen zit zou gratis moeten zijn.

The amount of happiness that you have depends on the amount of freedom you have in your heart. – De hoeveelheid geluk die je hebt, hangt af van de mate van vrijheid die je in je hart hebt.

Another time another place, I will never forget your beautifull face, even if we fall apart I will always keep your memory in my heart. – Een andere tijd een andere plaats, ik zal nooit je mooie gezicht vergeten. Zelfs als we niet meer samen zijn zal ik jou herinnering in mijn hart bewaren.

There would be no great men if there were no little ones. – Er zouden geen grote mannen zijn als er geen kleine waren. – George Herbert

If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other. – Als we geen vrede hebben, is het omdat we vergeten zijn dat we bij elkaar horen. – Meder Teresa

Education is all a matter of building bridges. – Onderwijs is allemaal een kwestie van bruggen bouwen. – Ralph Ellison

If we don’t know life, how can we know death? – Als we het leven niet kennen, hoe kunnen we de dood dan kennen? – Confucius

A perfect summer day is when the sun is shining, the breeze is blowing, the birds are singing, and the lawn mower is broken. – Een perfecte zomerdag is wanneer de zon schijnt, een briesje waait, de vogels fluiten en de grasmaaier kapot is. – James Denton

Bekijk het menu of gebruik de zoekfunctie voor nog veel meer Engelse zinnen en de vertaling en Nederlandstalige betekenis.

Scroll naar boven